Algemene Voorwaarden

Definities


Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden gehanteerd door My LipoLip Bag;

Bestelling:
De aankoop door de klant van één of meerdere producten  via de website van My LipoLip Bag www.mylipolipbag.be
My LipoLip Bag:
A&C HEALTH

Victor Nelisstraat 35

2900 Schoten
BTW nr.: BE 0784.528.080 www.mylipolipbag.be
Klant:
De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling  plaatst;

Maaltijdbox(en):
De aangeboden maaltijdboxen op de website van My LipoLip Bag www.mylipolipbag.be
Plaatsen van een bestelling:
Het overgaan tot aankoop door de klant van één of  meerdere producten via de website van My LipoLip Bag www.mylipolipbag.be
Product(en):
De aangeboden producten op de website van My LipoLip Bag www.mylipolipbag.be

Toepasselijkheid

2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die de klant plaatst.  
3.     Door het plaatsen van een bestelling wordt de klant geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
4.     Eigen algemene voorwaarden van de klant worden niet aanvaard door My LipoLip Bag.
5.     De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment eenzijdig gewijzigd worden door My LipoLip Bag. Voor lopende bestellingen wordt de
klant geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden akkoord te gaan behoudens uitdrukkelijk tegenbericht van de klant
binnen de 8 (acht) dagen na de mededeling hiervan.

Prijs en betaling

6.    De prijs per product wordt weergegeven in euro en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en wordt door de klant
betaald via de beschikbare betaalmethodes.
7.    Naargelang het geval kunnen eveneens service-, administratie-, verzendings- en/of betalingskosten in rekening worden gebracht,
dewelke steeds worden aangegeven.
8.    De vermelde prijzen kunnen op ieder moment eenzijdig gewijzigd worden door My LipoLip Bag. Voor lopende bestellingen wordt de klant geacht met de gewijzigde prijzen akkoord te gaan behoudens uitdrukkelijk tegenbericht van de klant binnen de 8 (acht) dagen na  de mededeling hiervan.
9.    Een klant die een bestelling plaatst voor professioneel gebruik kan bij het plaatsen van de bestelling een factuur aanvragen.
facturen worden uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Klant.

Annulatie of herroeping

10.     De bestelling kan enkel worden geannuleerd door de klant of door My LipoLip Bag tot zaterdag 21u voor de bestelling van woensdag en dinsdag 21u voor de bestelling van zaterdag. Bij een terugkerende bestelling heb je steeds de optie om te annuleren voor de komende week tot het moment zoals hierboven vermeld. Je kan je bestelling hierbij ofwel enkel annuleren voor de komende week, ofwel de wekelijkse leveringen volledig stopzetten.  
11.     Overeenkomstig artikel VI.53, 4° WER beschikt de klant niet over enig herroepingsrecht ten aanzien van de bestelling na de annulatiedatum, vermits de bestelling betrekking heeft op goederen die snel bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben.

Maaltijdboxen

12.     De maaltijdboxen van My LipoLip Bag worden twee maal per week geleverd. Een bestelling omvattende een maaltijdbox dient uiterlijk door de klant te worden geplaatst op de zaterdag om 21u00 en dinsdag 21u00 die voorafgaat aan de week waarvoor de maaltijdbox is voorzien.
13.     Een bestelling omvattende een maaltijdbox dient in elk geval minimaal 3 (drie) aaneensluitende dagen van een bepaalde week te omvatten.

Leveringen

14.     De bestelling van een maaltijdbox behelst levering. Leveringen gebeuren steeds op woensdag en zaterdag. Indien een bestelling werd geplaatst voor een maaltijdbox op een andere dag, dan zal deze maaltijdbox worden geleverd op de voornoemde dagen.  
15.     De levering vindt plaats op het adres dat de klant heeft aangeduid als leveringsadres, dan wel - indien buiten de leverzone - op de opgegeven afhaalpunten. Het leveringsadres / afhaalpunt kan door de klant gewijzigd worden uiterlijk 24 (vierentwintig) uren vóór de betreffende levering van de maaltijdbox.
16.      De klant garandeert dat de maaltijdbox kan worden afgeleverd aan het door hem/haar opgegeven adres op het door hem/haar opgegeven uur, opdat de maaltijdbox onmiddellijk verder kan worden gekoeld. Indien niemand aanwezig is, wordt de maaltijdbox terug meegenomen, en kan de maaltijdbox op één van de afhaalpunten mits voorafgaandelijke afspraak worden opgehaald. In dat geval zal de klant de volledige prijs verschuldigd blijven.
17.     Bij de levering dient de klant de maaltijdbox te controleren op conformiteit en zichtbare gebreken. Door aanvaarding van de maaltijdbox, aanvaardt de klant de levering en kan de klant zich jegens My LipoLip Bag niet meer beroepen op enig zichtbaar gebrek.  
18.     Indien de klant bij de controle vermeld in artikel 17 van de algemene voorwaarden een zichtbaar gebrek opmerkt en dit gebrek door My LipoLip Bag wordt aanvaard zonder dat in vervanging kan worden voorzien, heeft de klant recht op terugbetaling van de prijs van de maaltijdbox.

Verborgen gebreken

19.     My LipoLip Bag is enkel aansprakelijk voor eventuele verborgen gebreken indien deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 3 (drie) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek aan My LipoLip Bag worden gemeld.  
20.     Indien de klant binnen de termijn vermeld in artikel 19 van de algemene voorwaarden het verborgen gebrek meldt aan My LipoLip Bag en dit gebrek door My LipoLip Bag wordt aanvaard, heeft de klant recht op terugbetaling van de prijs van de maaltijdbox.

Eigendom en risico

21.    Een bestelling heeft steeds uitsluitend betrekking op producten van My LipoLip Bag (i.e. een speciëskoop), waardoor de eigendom met betrekking tot de producten van de bestelling overgaat op de klant op het moment van het plaatsen van de bestelling. Dit brengt met zich mee dat ook het risico met betrekking tot deze producten op datzelfde moment bij de klant komt te liggen.

Aansprakelijkheid

22.    Onverminderd afwijkende dwingende wetgeving en behalve in geval van bedrog, opzet of grove fout in hoofde van My LipoLip Bag of één van haar aangestelden, is My LipoLip Bag niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt in de niet-naleving van de eigen verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de klant en My LipoLip Bag, tenzij dit, behoudens overmacht, zou leiden tot een uitholling van deze overeenkomst.
23.     De klant draagt de verantwoordelijkheid voor het invullen van de juiste gegevens bij de bestelling. My LipoLip Bag is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van door de klant onjuist ingevulde gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, het leveringsadres).  
24.     De klant draagt de verantwoordelijkheid inzake het zorgvuldig nagaan van de door My LipoLip Bag aangeleverde voedselinformatie, waaronder en bovenal de informatie inzake allergenen. My LipoLip Bag is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet opvolgen door de klant van de door Box Pur aangeleverde voedselinformatie.
25.    Aangezien sommige levensmiddelen in de maaltijdbox koeling behoeven, zorgt My LipoLip Bag voor een gekoelde maaltijdbox tot aan de aflevering van de maaltijdbox. Van zodra de Maaltijdbox is afgeleverd bij de Klant, draagt de Klant echter de volledige verantwoordelijkheid voor de verdere koeling en kan My LipoLip Bag in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat door een gebrek aan koeling na de aflevering van de maaltijdbox.
26.     Indien My LipoLip Bag haar eigenverbintenis(sen) tijdelijk of definitief niet (behoorlijk) kan nakomen vanwege een vreemde oorzaak en/of overmacht, dan heeft dit tot gevolg dat My LipoLip Bag respectievelijk tijdelijk of definitief bevrijd is van deze eigenverbintenis(sen) en dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door deze niet-nakoming.  

Het overeengekomen tijdstip van levering van de bestelling is een essentieel deel van de verbintenis(sen) van My LipoLip Bag. Indien My LipoLip Bag vanwege een vreemde oorzaak en/of overmacht de bestelling niet kan leveren op het overeengekomen tijdstip, wordt geacht dat de bestelling elk nut heeft verloren voor de klant, waardoor de hiermee gepaard gaande verbintenis(sen) van My LipoLip Bag blijvend onmogelijk zijn geworden.

In het licht van artikel 21 van de algemene voorwaarden, ligt het risico van de vreemde oorzaak en/of de overmacht steeds bij de klant, waardoor de Klant niet bevrijd is van haar eigen verbintenis(sen) in het geval My LipoLip Bag zich beroept opeen vreemde oorzaak en/of overmacht.  

De begrippen ‘vreemde oorzaak’ en‘ overmacht’ worden uitgelegd in overeenstemming met de heersende gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden, met uitzondering van de hiernavolgende bepaling.

De volgende gevallen maken een vreemde oorzaak en/of overmacht uit, zelfs indien deze gevallen niet zouden voldoen aan de heersende gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden:  
-      het plotse ziek vallen van één of meerdere personeelsleden en/of aangestelde(n) van My LipoLip Bag, waarbij het voor My LipoLip Bag redelijkerwijze niet mogelijk is om tijdig in vervanging te voorzien en My LipoLip Bag aldus over onvoldoende mankracht beschikt, waardoor het voor My LipoLip Bag redelijkerwijze onmogelijk is de bestelling te leveren op het overeengekomen tijdstip.    
-      staking door één of meerdere personeelsleden en/of aangestelde(n) van My LipoLip Bag, zelfs indien deze staking op voorhand was aangekondigd, waardoor het voor My LipoLip Bag redelijkerwijze onmogelijk is de bestelling te leveren op het overeengekomen tijdstip.
-       brand van de keuken, overstroming, overheidsmaatregelen.

Pricacy en verwerking van persoonsgegevens

27.    My LipoLip Bag verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van de bestelling van de klant. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien de My LipoLip Bag de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

De persoonsgegevens die door My LipoLip Bag worden verzameld zijn persoonlijke identificatiegegevens. De persoons gegevens worden door My LipoLip Bag steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de bestelling van de klant. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een bestelling te kunnen plaatsen.  

De persoonsgegevens van de klant zijn binnen My LipoLip Bag alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Box Pur beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en de rechten van betrokkene worden gewaarborgd. De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: IT leveranciers, transportbedrijven, externe boekhouder.

Voor het overige verwijst My LipoLip Bag naar haar privacy policy, die aan de klant wordt overgemaakt vooraleer de klant gebonden is door de bestelling, waarin de klant verder transparant wordt geïnformeerd omtrent (i) de verwerkingsverantwoordelijke van zijn/haar persoonsgegevens,(ii) de doeleinden waarvoor zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt, (iii)de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, (iv)zijn/haar rechten met betrekking tot deze verwerking, en (iv) de verplichtingen van My LipoLip Bag met betrekking tot deze verwerking.

Intellectuele eigendomsrechten

28.    De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan My LipoLip Bag.

Geldigheid

29.    De ongeldigheid, nietigheid of on afdwingbaarheid van eender welke bepaling of eender welk beding van de algemene voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid, nietigheid of on afdwingbaarheid van respectievelijk het betreffende beding of deze algemene voorwaarden in zijn/hun geheel. Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling of een beding van deze algemene voorwaarden in het gedrang komt, of ernstig wordt bedreigd, zal de betreffende bepaling of het betreffende beding zo worden uitgelegd of vervangen dat de bepaling of het beding op wettige wijze van kracht kan blijven, onder de voorwaarde dat op die manier de bepaling of het beding substantieel dezelfde effecten blijft hebben voor zowel de klant als My LipoLip Bag en dat op die manier de bepaling of het beding de oorzaak of het evenwicht van de bestelling niet teniet doet.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

30.    Op de rechtsverhouding tussen de klant en My LipoLip Bag is het Belgische recht van toepassing.  
31.     De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, dan wel het vredegerecht van het kanton waarin de uitbatingszetel van My LipoLip Bag gelegen is, zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen voortvloeiende uit de bestelling/of de algemene voorwaarden.

A fit body,
a calm mind, a house full of love